Sunday, 24 February 2013


പാലിയേറ്റീവ് കെയ

അനുദിനം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ശാഖയണ് പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസി.ഔഷധവും ചികിത്സയുമില്ലാതെ കൈയൊഴിഞ്ഞ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും സാന്ത്വനിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയ.
കാ,തളർവാതം,നട്ടെല്ലിനുള്ള ക്ഷതം,എയ്ഡ്സ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളാലും രോഗങ്ങൾ മൂലമുള്ള വേദനയാലും ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളും മനഃപ്രയാസവും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്.
അത്തരം രോഗികളെ കണ്ടെത്തുകയും അവരുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവും ആത്മീയവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത് രോഗികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും സഹായവും സൌഖ്യവും സ്നേഹവും നൽകി ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന മഹത്തായ ദൌത്യമാണ് പാലിയെറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

പാലിയേറ്റീവ് കെയ പ്രത്യേകതകൾ
§  ഗൃഹസന്ദർശനം,ഹോസ്പിറ്റൽ സേവനം തുടങ്ങി രോഗിയുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് പരിചരണം ലഭ്യമാക്കുന്നു
§  ശയ്യാവലംബർക്കും വയോധികർക്കും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ അവസരം നൽകുന്നു.
§  രോഗിയും കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.
§  വേദന എന്ന അസുഖകരമായ അവസ്ഥയെ പരമാവധി കുറച്ച് വേദനരഹിത ജീവിതം നയിക്കുവാൻ രോഗികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.
§  രോഗികളുടെ മരണശേഷവും കുടുംബത്തിനു സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നു.അവരുടെ ദുഃഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും പങ്കാളികളാകുന്നു.


നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അതു സമൂഹത്തിൻറേതാണ്.

രോഗികളുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു നാമോരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടത്
ü  നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള അർഹരായ രോഗികളെ കണ്ടെത്തി അറിയിക്കുക
ü  പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വളണ്ടിയർ ആവുക
ü  പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുവാൻ ട്രെയിനിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുക
ü  പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സന്ദേശവാഹകരും പ്രചാരകരും ആകുക
ü  പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ സാമ്പത്തിമായി സഹായിക്കുക 

Sunday, 10 February 2013SWOT Analysis
Ø Strengths
a.     Thanal Charitable Organization – moulana
b.     Trained doctor and nurse
c.      Some of the youth
d.     Support of patients and families
e.      Confidence
f.       Experience of social service
Ø Weakness
a.     Financial support
b.     Oral Morphine – not available
c.      No building/ office
d.     Less chances of departmental support
e.      Politicians and administration public – unaware of the situation
f.       Scattered islands – lack of resources in peripheral islands
g.     Lack of skilled persons like MSW, Physiatrist, volunteers etc
Ø Opportunities
a.     More patients
b.     No palliative care at present
c.      National planning – fund from NRHM or MPLADS
d.     Make the people aware
Ø Threats
a.     Cooperation of higher authorities
b.     Transfer of trained personnel
c.      Discouragement – no need of this care


Dr.Muhammed Ali Azher BM

Palliative Care Policy
Lakshadweep

Introduction

Palliative care is an expanding branch of modern medicine in which the sufferings either by physical or by spiritual of patients are actively dealt with affection and empathy. The care starts as early as possible when pain and sufferings and it will continue to be a zone of comfort after the demise of the patient. The psychosocial and spiritual components of both patient and family are fuels for the upcoming grief and bereavement care.

A palliative care activist will always accompany the diseased, but that should not be a burn out for the activist. Really it is very hard to sit and hear and of course bear the colorless life stories.

Somebody said, “It is very easy to walk away rather than to sit and hear them”.  As a palliative care activist we must be the niche of love, truth and tolerance. And we must add color and flavor to their life. Would anybody sacrifice their life for fellow men?
Once Abraham Lincoln told,
‘In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years.’

Aims and Objectives
1.     To provide almost total care for the patient with terminal illness of life threatening illness so as to reduce the burden of pain and sufferings.
2.      To reduce the pain and sufferings of the victim of illness (physical as well as spiritual)
3.     To arrange health care facilities for the patients and their family (especially when the bread winner is debilitated) in terms of monetary, equipments and education.
4.     The rising of funds for the welfare of the patients and their support is taken into a paramount for which strong community participation is essential.
5.     To ensure the community participation by means of social gatherings with other organizations, institutions, arts clubs and NGOs
6.     The domiciliary care for the bed ridden, elderly debilitated and terminal disease should be strengthened and intensified by conducting Doctor led Home Care (DHC) and Nurse led Home Care (NHC) in every week on rotation.
7.     The medicines are to be delivered to those who are unable to fetch it from centre.
8.     The academic works like medical education, awareness seminars, training programs, various cultural programs etc. to promote health of society. It could be achieved only by an institution of palliative studies.
9.     To seek aid from government funds and panchayath to smoothen the functioning of the system.
10.                         To look after the childrens of deceased at an early age and provide them education and rehabilitation.
11.                         To start vocational rehabilitation for eligible patients and their families (coir mattresses, horticorp, bakery, soap etc). it can be useful in reducing financial burden.
12.                        The hospice facility is of utmost importance to those elderly debilitated patients can have a home. To establish and administer a community based hospice centre in Kavaratti.
Categories of care
§  General Palliative Care for those with cancer, CVA, cardiac disease, diabetes etc
§  Geriatric Care (age more than 65)
§  Pediatric Palliative Care for those with CP, Polio etc

Health care delivery
§  Home care
o   Doctor led twice weekly (DHC)
o   Nurse led twice weekly in alteration (NHC)
o   Drugs & supportive measures
§  Hospice care
o   To locate, construct and administer the hospice
o   Hospice policy
§  Hospital care
o   Pain & Palliative care clinic to start on IGH and eventually spread it to all islands
o   IP (5 beds) and OP
o   Relevant investigations

Administration
§  Patron
§  Director
§  Executive Director
§  Office Secretary
§  Accounts Officer
§  Program Coordinator

Clinics
§  Doctor
o   Specialist – 1
o   RMO - 1
§  Nurses
o   Clinical nurse consultant – 1
o   Registered nursing practitioner – 1
§  ANMs/ ASHA – 2
§  Volunteers

Funding
§  Charitable basis
§  Trustees
§  Government aid

Academics
§  Awareness programs
o   Monthly programs
o   Specialists from mainland
o   LCD
§  Training for volunteers
o   3 day program
§  Training of doctors and nurses
o   With Pallium India
§  CMEs

Current Planning
ü To hire a building for clinic
ü To attend the patient according to need
ü To strengthen home care visits
ü To start OP/IP in IGH (?)